case managment

Case management – ניהול תיק טיפול

מנהל תיק טיפול הוא דמות מקצועית אחת היודעת לנהל את המערכת המורכבת שנוצרת סביב הילד עם צרכים מיוחדים.

לעיתים קרובות נוצר פער בין הידע המקצועי של ההורים ופער מבחינת יכולת המשפחה למצות את זכיותיהם. מנהל תיק טיפול, מסייע למשפחות להתמצא בתהליכים הבירוקרטיים מול מערכת החינוך, לבחור בין חלופות ולקבל תמיכה וכן, בהתאמת הטיפול לקשיים הייחודיים של הילד.

תפקיד ה- Case Manager עונה על צורך גדל והולך ביישום זכויותיו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים להשתלב ולהיות מוכל במערכת החינוכית. בשיתוף עם המשפחה, מקיימים תהליך אשר מעריך, מתכנן, מכשיר ומתאם את האופציות והשירותים העומדים לזכותו של הילד והמותאמים לצרכיו האישיים.